//mezi >< je mozno napsat nadpisecek misto loga

Volba jazyka / Language selection

Hlavní menu


Umíme stavět elektrárny

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny pomocí THG.

Více informací


Submenu

Hydrogen energy s.r.o.
nám. Míru 1217 
768 24 Hulín
Czech Republic
IČO: 28646614
DIČ: CZ28646614

E-mail: info@hydrogenenergy.cz

Telefon: +420 602 188 035
Telefon: +420 602 710 166Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

A. Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě HYDROGENENERGY (dále eshop), provozovaném společností Hydrogen energy s.r.o., se sídlem nám. Míru 1217, 76824 Hulín, IČ: 28646614, DIČ: CZ28646614,  zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79731.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Hydrogen energy s.r.o., jakožto Prodávajícím, na jedné straně a Kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou Kupující, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v eshopu těmito Obchodními podmínkami a kogentními ustanoveními práva občanského, zejména ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.

Je-li smluvní stranou Kupující,  který nemá postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v eshopu těmito Obchodními podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoním, vše v platném znění.

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v rámci závazkových vztahů, které vznikají při prodeji zboží v eshopu.

Níže uvedené všeobecné obchodní a dodací podmínky rozšiřují základní ustanovení kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí. V případě rozporu mezi kupní smlouvou a těmito podmínkami mají přednost ustanovení kupní smlouvy.

Vymezení pojmů

 • Prodávající  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem eshopu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem, a Kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující, který je spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  
B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím eshopu jsou závazné dle ustanovení těchto Obchodních podmínek. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem.

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je akceptací návrhu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím informativním e-mailem či telefonicky na infolince. Objednávky zasílané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, a prohlášení o souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za návrh na uzavření Kupní smlouvy.

Kupující má vždy před vlastním odesláním objednávky možnost tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Při potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je Kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Pokud cena nabízeného produktu a jeho skladová dostupnost uvedené v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího nesouhlasí s údaji uvedenými v internetové nabídce Prodávajícího a v následné objednávce Kupujícího, není potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího považováno za akceptaci, ale za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. V takovém případě má Kupující právo svou objednávku zrušit. Pokud tak neučiní do 24hodin od doručení potvrzení objednávky, má se za to, že konkludentně souhlasí s novým návrhem na uzavření smlouvy a tímto vzniká Kupní smlouvy.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři či uvedená při telefonickém hovoru na infolince.

Veškeré dokumenty a doklady vztahující se k  objednanému zboží budou předány společně s dodaným zbožím, tedy buď při osobním odběru zboží nebo při předání zboží doručovatelskou společnosti. V každé zásilce musí být přiložena faktura, kterou je povinen si Kupující uschovat pro případnou reklamaci. Faktura slouží jako daňový doklad i záruční list. U vybraného zboží může být přiložen záruční list jako samostatný dokument od výrobce.

Kupující je oprávněn vrátit fakturu Prodávajícímu v případě, že faktura neobsahuje zákonné náležitosti, a to do tří dnů od jejího obdržení. Prodávající je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne opravení nebo vystavení nové faktury. Pokud Kupující vrátí fakturu po uplynutí tří dnů od jejího obdržení, zůstává zachován původní termín splatnosti.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího vždy okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

C. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem eshopu a v souladu s právním řádem platným v ČR.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka minimálně 24 měsíců. Přesná délka záruční doby je stanovena výrobcem zboží u každého konkrétního zboží zvlášť. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, práva plynoucí ze záruky, apod., upravuje v podrobnostech Reklamační řád.

Na panelech B-grade (B quality) jsou možné optické či jiné vizuální vady. U těchto panelů nelze tyto vady reklamovat.

D. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je spotřebitelem

V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Pokud dojde informace o zrušení objednávky Prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je Prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází k odstoupení od Kupní smlouvy.

V případě, že objednávka byla již vyřízena a vyexpedována má Kupující (spotřebitel) právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a u dále uvedených případů i v neporušeném obalu, na vlastní náklady zpět Prodávajícímu, tedy má právo odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

Odstoupení od smlouvy, tedy dokument, ve kterém se Kupující tohoto nároku domáhá, musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den ode dne převzetí.

Prodávající vrátí Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Součastně s odstoupením od smlouvy musí Kupující zaslat Prodávajícímu i vracené zboží. K němu musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik Kupní smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Odstoupení od smlouvy a vracené zboží zasílá Kupující na adresu Prodávajícího.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem Spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, které dodavatel nemůže ovlivnit
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem),
 • spočívajících ve hře nebo loterii,
 • na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a Reklamačním řádem,

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

E. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který není spotřebitelem

V případě, že Kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím

F. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, tedy po uzavření Kupní smlouvy, může Prodávající od takové smlouvy odstoupit jen v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V takovém případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a navrhne možné řešení odstoupení od smlouvy. Obvykle se jedná o doporučení náhradního zboží  či vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet Kupujícího.

 G. Foto výrobku

Fotky výrobků uvedené na eshopu, v katalogu a ostatních materiálech mohou být ilustrační. V případech, kdy se fotografie výrobků neshodují se skutečností, je pod fotografií vyznačeno "Tato fotografie je pouze ilustrační." Některé produkty se neustále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží můžou lišit od skutečnosti (např. v designu).

H. Souhlas se zpracováním osobních údajů a databáze

Kupující bere na vědomí skutečnost, že uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím dává taktéž Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely databáze eshopu. Tato databáze slouží výlučně pro evidenci a potřeby Prodávajícího, sledování procesů vyřízení objednávky, vyřízení dodávky zboží, vyřízení reklamace apod.

I. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu přepravného či poštovného uvedenou v katalogu eshopu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující vázán dle ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají účinnost  1.dubna 2012. Prodávající si vyhrazuje učinit změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.


© 2020 Hydrogen energy s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Úvod | Košík | Obchodní podmínky | Doprava | Platba | Reklamace | Kontakty

Nahoru