//mezi >< je mozno napsat nadpisecek misto loga

Volba jazyka / Language selection

Hlavní menu


Umíme stavět elektrárny

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny pomocí THG.

Více informací


Submenu

Hydrogen energy s.r.o.
nám. Míru 1217 
768 24 Hulín
Czech Republic
IČO: 28646614
DIČ: CZ28646614

E-mail: info@hydrogenenergy.cz

Telefon: +420 602 188 035
Telefon: +420 602 710 166Reklamace

V našem internetovém obchodě HYDROGENENERGY (dále eshop) poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací jako v kterékoliv běžné „Kamenné“ prodejně v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.  

Na zboží a příslušenství, objednané a zakoupené prostřednictvím eshopu je poskytována zákonná záruka v délce minimálně 24 měsíců od data dodání zboží, není-li uvedeno jinak.

Nevyplívá-li z obsahu smlouvy něco jiného, začíná záruční doba plynout ode dne dodání smluvního zboží. Uplatněné nároky z vad zboží budou vyřízeny dle reklamačního řádu prodávajícího.

V případě, že se po převzetí zboží vyskytnou v záruční době vady na zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci:

 • Osobním doručením na fakturační adrese prodejce (musí se prokázat nákupní fakturou a záručním listem o nákupu zboží)
 • Telefonicky, emailem (jen v případě, že instalace proběhla servisním střediskem)
 • Zaslání přepravní službou na fakturační adresu Prodejce (reklamované zboží musí být nejlépe doručeno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu).

Veškeré dotazy týkající se reklamace můžete směřovat na tyto kontakty:

E-mail: info@hydrogenenergy.cz
Telefon: +420 725 463 731

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.

Prodávajícím je společnost Hydrogen energy s.r.o., se sídlem nám. Míru 1217, 76824 Hulín, IČ: 28646614, DIČ: CZ28646614,  zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79731.

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Na Kupujícího, který není spotřebitelem, může Prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona.

Nevyplívá-li z obsahu smlouvy něco jiného, začíná záruční doba plynout ode dne dodání smluvního zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace (záruka zanikla).
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním nezbytné údržby o zboží ze strany kupujícího.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Na výrobku se objevily optické změny, které vzniknou běžným používáním, a neovlivní funkční schopnost výrobků.
 • Vada vznikla používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze popřípadě nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodejcem.
 • Vada způsobená dopravou, kterou zajišťoval kupující.
 • Vada vzniklá v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo kupujícího.
 • Vada vznikla nesprávným skladováním zboží (teplota, vzdušnost, prašnost) či běžným opotřebením.
 • Porušením či odstraněním ochranných pečetí a identifikačních nálepek na zboží.
 • Vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru Kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

Na panelech B-grade (B quality) jsou možné optické či jiné vizuální vady. U těchto panelů nelze tyto vady reklamovat.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující (spotřebitel) právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího (spotřebitele) buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující (spotřebitel) požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud Kupující (spotřebitel) před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán Kupujícímu - spotřebiteli při dodávání objednaného zboží (pokud Prodávající záruční list vyžaduje při reklamaci zboží a dokládá jej ke zboží).

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.

Místem uplatnění nároků reklamace kupujícím je:

 • Osobní doručením na fakturační adresu Prodejce (musí se prokázat nákupní fakturou a záručním listem o nákupu zboží).
 • Telefonicky, emailem (jen v případě, že instalace proběhla servisním střediskem)
 • Zaslání přepravní službou na fakturační adresu Prodejce -  reklamované zboží musí být nejlépe doručeno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu.

Po vyřízení reklamace bude Kupující vyzván k převzetí opraveného zboží.

Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace je Prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň Kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany Kupujícího se Kupující zavazuje Prodávajícímu nahradit v plné výši.

Prodávající odpovídá za jakost dodaného zboží po dobu 12 měsíců od uvedení do provozu, ne však déle než 18 měsíců od dodání, za předpokladu že uvedení do provozu bude realizováno firmou, která je Prodávajícím pověřena k servisu zařízení. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím v termínu dle kupní smlouvy nebo pokud zboží nepřevezme v den uvedený v kupní smlouvě, pak v den, kdy bude zboží vyskladněno do skladu Prodávajícího. Další záruční doba může být stanovena písemnou dohodou obou stran.

Jestliže v okamžiku uplatnění reklamace bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, nebude tato reklamace vyřízena. Reklamaci vyřídí Prodávající až po zaplacení celé výše kupní ceny. V tomto případě Kupující není oprávněn provést reklamační (servisní) zásah na vlastní náklady sám nebo prostřednictvím třetích osob. Pokud by tak Kupující učinil, záruka zaniká.

Na panelech B-grade (B quality) jsou možné optické či jiné vizuální vady. U těchto panelů nelze tyto vady reklamovat.

Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou (délka záruční doba je zobrazena v sekci „Záruční podmínky").

Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může Kupující:

 • požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží,
 • požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Volba mezi nároky uvedenými v předchozím odstavci náleží Kupujícímu, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od data převzetí. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.

Neoznámí-li Kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může Kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Pokud Kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží.

Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti zboží, na něž se sleva vztahuje. Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad zboží podle čl. 5, odst. 5 nebo odst. 8, nelze dosáhnout uplatnění nároku z jiného právního důvodu.

Pro účely vystavení dobropisu na vadné zboží je kupující povinen předložit prodávajícímu kopii daňového dokladu, kterým bylo toto zboží zakoupeno.

Nároky reklamace při poškození během dopravě

Kupující je povinen neprodleně zboží po jeho převzetí prohlédnout a případně podat zprávu o zjištěných zjevných vadách, tzn. zboží reklamovat, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od data převzetí.

Zjistí-li kupující, že dodané zboží je vadné, musí neprodleně o této skutečnosti informovat Prodávajícího.

Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že Kupující - spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána Kupujícím a pracovníkem přepravní služby

Za situace, kdy Prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v době, kdy převezme zboží od Prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím a Kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. V případě, kdy Kupující nepřevezme zboží v době, kdy mu Prodávající umožní se zbožím nakládat, a to ani v náhradní lhůtě 10 pracovních dnů, bude zboží vyvezeno Prodávajícím na jeho venkovní plochu, přičemž Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé povětrnostními vlivy. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího splatit kupní cenu.

Nabytí vlastnického práva

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo přechází na Kupujícího

 • V den, kdy mu bude zboží předáno, a který je uveden v kupní smlouvě nebo
 • pokud nepřevezme zboží v den uvedený v kupní smlouvě, pak v den, kdy bude zboží vyskladněno do skladů Prodávajícího, při čemž toto zboží bude v době přechodu vlastnického práva dostatečně individualizované a označené (výrobní číslo).

© 2020 Hydrogen energy s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Úvod | Košík | Obchodní podmínky | Doprava | Platba | Reklamace | Kontakty

Nahoru